GEOGRAFIA: «La demografia»

Descarga documents per estudiar de forma off-line el contingut de l’entrada:1. LA POBLACIÓ DEL PLANETA

La demografia és la ciència que estudia el nombre d’habitants, la dinàmica i l’estructura d’una població.


HABITANTS AL PLANETA

 • La població mundial supera els 7.300 milions de persones.
 • Cada any, aquesta quantitat augmenta en 80 milions de persones més.

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL TERRITORI

La població es distribueix segons uns factors:

Els factors físics, que afavorixen l’ocupació humana. Són els climes temperats, els relleus amb poca altitud i la presència d’aigua.

Els factors històrics, que és la continuitat de les ciutats o pobles de l’antiguitat, com Egipte o Mesopotàmia.

Els factors socioeconòmics, que permeten l’activitat industrial i serveis: sols fèrtils, recursos energètics

ESQUEMA

DISTRIBUCIÓ DESIGUAL DE LA POBLACIÓ AL TERRITORI

Per comparar les poblacions per territori, necessitem una unitat de mesura: densitat de població.

DENSITAT DE POBLACIÓ: quantitat de persones que viuen en un territori en relació a la superfície d’aquest:

NOMBRE D'HABITANTS
SUPERFÍCIE

El resultat s’expressa en habitants/km2.

*És important diferenciar entre població absoluta, que és el nombre d’habitants d’un territori, i població relativa, que és el mateix que la densitat de població, és a dir, el nombre d’habitants d’un territori en relació a la superfície que ocupa.

Al planeta, trobem llocs:
Molt poblats, amb més de 100 habitants per km2, com Xina, Japó, India…
Mitjanament poblats, amb 50-100 habitants per km2, com Espanya.
Poc poblats, amb 10-50 habitants per km2, com Argentina, Veneçuela, Estats Units…
Molt poc poblats o pràcticament deshabitats, amb menys de 10 habitants per km2. Ocorre generalment a llocs freds, boscos o deserts on difícilment es pot viure, com l’Antàrtida, alguns lugars d’Amèrica del Sud, Àfrica i Australia.

ESQUEMA

2. L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

L’estructura de la població pot ser demogràfica (edat i sexe), o econòmica:

SEGONS L’EDAT I SEXE (DEMOGRÀFICA)

Segons l’edat, la població pot ser jove, de 0-14 anys; adulta, de 15-64 anys i anciana els majors de 65 anys.
Segons el sexe, la població pot ser home o dona.

Normalment aquests dades es recullen junts: sexe per edat. Per això sabem que al món hi ha:
-Població jove: majoritariament homes
-Població adulta: equilibrat
-Població anciana: majoritariament dones
S’ha estudiat perquè naixen més homes pero en canvi tenen major esperança de vida les dones perque hi ha més ancianes, i la conclusió es que les costums com fumar i beure, que disminueix l’esperança de vida, és més present als homes que a les dones i, encara que cada vegada menys, els treballs més durs els realitzen aquestos, amb major probabilitat de morir. Per això, la naturalesa regula els naixements perquè exista una equilibració d’ambdós sexes.

ESQUEMA

SEGONS L’ECONOMIA

L’economia depén de:

 • GRAU D’ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ, que pot ser activa si està ocupada (treballant), a l’atur o buscant faena, o inactiva, si és menor de 16 anys, un estudiant, els jubilats o presenta discapacitats per treballar.
 • SECTORS ECONÒMICS, que diferencia les activitats que poden exercir els treballadors:
  • sector primari: es dediquen a obtener els productes directament de la naturalesa (agricultura, ramaderia, pesca, explotació forestal…).
  • sector secundari: s’encarreguen de la transformació dels productes (mineria, producció d’energia, indústries, construcció…).
  • sector terciari: els que proporcionen serveis a les persones (comerç, educació, sanitat…).
   • sector quaternari/terciari alt: formen part del sector terciari però són faenes que demanen una especialització, principalment ciència (informàtica, laboratoris…).
ESQUEMA

3. TIPUS DE PIRÀMIDES DE POBLACIÓ

Les piràmides de població representen, per edat i sexe, la quantitat d’habitants (en valor absolut o a través de percentatges) i la seua evolució al pas del temps.

REPRESENTACIÓ A UNA PIRÀMIDE DE POBLACIÓ

Les piràmides de població es formen amb els dades recollits, i tenen unes parts:

FORMA DE LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ

Segons els dades, les piràmides tenen unes formes o altres:

Forma triangular o de para-sol: població expansiva, és a dir, que creix

Forma d’ogiva o de campana: població estable.

Forma de bulb o d’urna: població regressiva (decreix).

A. PIRÀMIDE TRIANGULAR O DE PARA-SOL

PRACTICA DE COMENTARIO DE PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ESPAÑA. 2º BACH. GEOGRAFÍA

La piràmide triangular o de para-sol correspon a una població jove.

L’ampla base representa una alta natalitat, i com es va estretant significa que hi ha molta mortalitat. El cim, que correspon a l’edat anciana, és molt estret per tant tenen una baixa esperança de vida, perquè no s’estima que la població arribe a molta edat de mitjana.

Aquestes característiques són conseqüència d’unes deficients condicions alimentàries, sanitaries i higièniques, presents als països poc desenvolupats com Nigeria i El Congo d’Àfrica, o Tailandia d’Àsia.

ESQUEMA

B. PIRÀMIDE D’OGIVA O DE CAMPANA

GEOLICINIO: COMENTARIO PIRÁMIDE ESPAÑA 1950

La piràmide d’ogiva o de campana correspon a una població adulta.

A la base podem veure un control de la natalitat en comparació a la piràmide expansiva, i l’amplitud dels grups d’adults signifiquen un evident control de la mortalitat. Podem vore que hi ha més posibilitats d’arribar a majors edats per tant també representa un control de l’esperança de vida.

Aquests dades són conseqüència d’unes decents condicions alimentàries, sanitàries i higièniques, presents a països en desenvolupament com Uruguay, Brasil o Argentina d’Amèrica del Sud i Amèrica Central, i alguns d’Àsia.

ESQUEMA

C. PIRÀMIDE D’URNA O DE BULB

PRÁCTICA 17: Comentario de la pirámide de población de España (2010) – Recursos Académicos

La piràmide d’urna o de bulb correspon a una població envellida.

La base ja demostra una baixa natalitat, que augmenta brutalment a les edats adultes representant poca mortalitat i ample cim, el qual significa una alta esperança de vida perquè la majoria de població arriba a edats majors.

La forma d’aquesta piràmide és conseqüència d’unes òptimes condicions alimentàries, sanitàries i higièniques, presents a països econòmicament rics com Estats Units d’Amèrica del Nord, Espanya o Italia d’Europa Occidental, únicament Japó d’Àsia i Austràlia d’Oceania.

ESQUEMA

4. DINÀMIQUES DE LA POBLACIÓ MUNDIAL

Dinàmica de població: estudia si el nombre d’habitants d’un territori augmenta o disminueix.

COM S’ESTUDIA LA DINÀMICA DE POBLACIÓ?

El nombre d’habitants d’un territori depén del moviment natural o vegetatiu, que és l’augment o disminució de natalitat i mortalitat; i del moviment migratiu, que són els desplaçaments de la població, és a dir, immigrants i emigrants.

ESQUEMA

MOVIMENT NATURAL O VEGETATIU

El moviment natural o vegetatiu estudia, per una banda, la natalitat, que són els nascuts en un territori en un període de temps. Per conèixer-la, es tenen en compte:

TAXA DE NATALITATNº naixements en un territori relatius a la població.NºNAIXEMENTS/POBLACIÓ TOTAL x1000 (‰)
TAXA DE FECUNDITATNº mitjà de fills que té una dona en un territori.NºNAIXEMENTS/DONES 15-49 ANYS x1000 (‰)
NºMITJÀ DE FILLS PER DONAFills que hauria de tindre cada dona perquè es compla el relleu generacional (continuitat de la familia).2’1 fills per dona
ESQUEMA

Per altra banda, també inclou la mortalitat, que són les defuncions en un territori dins d’un període de temps. Per conèixer-la, hem de tenir en compte:

TAXA DE MORTALITATNº defuncions en un territori relatius a la població.NºDEFUNCIONS/POBLACIÓ TOTAL x1000 (‰)
TAXA DE MORTALITAT INFANTILNº de menors d’un any que moren relatius a tots els naixements.NºDEFUNCIONS -1ANY/NAIXEMENTS x1000 (‰)
ESPERANÇA DE VIDAEdat mitjana que s’estima que visca una persona.
ESQUEMA

MOVIMENT MIGRATORI

El moviment migratori s’encarrega de contar els desplaçaments de la població: immigrants (els que venen), i emigrants (els que es marxen). Amb aquests dades, es fa el saldo migratori, que és la diferència entre immigrants i emigrants:

SALDO MIGRATORIIMMIGRANTS - EMIGRANTS
Si el resultat és positiu, significa que han hagut més immigrants que emigrants i per tant ha vingut més població de la que s’ha marxat.
Si és negatiu, significa que s’han anat més dels que han vingut i per tant han hagut més emigrants.
Si és zero, no hi han hagut canvis de desplaçament.

CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

Primer, calculem el creiximent natural o vegetatiu de la població, que és la diferència entra natalitat i mortalitat, i expressa si la població ha augmentat en naixements i morts sense incloure les migracions.

TAXA DE CREIXEMENT NATURAL O VEGETATIUTAXA NATALITAT - TAXA MORTALITAT
Si el resultat és positiu, significa que han nascut més persones de les que s’han mort.
Si és negatiu, significa que han mort més persones de les que han nascut.
Si és zero, no han nascut tantes com s’han mort.

Finalment, calculem el creixement real de la població, que és la diferència entre els nous habitants i els que ja no ho són.

TAXA DE CREIXEMENT REIALTAXA CREIXEMENT NATURAL O VEGETATIU + SALDO MIGRATORI
Si el resultat és positiu, significa que la població ha augmentat.
Si és negatiu, significa que la població ha disminuit.
Si és zero, la població no varia.
ESQUEMA

FECUNDITAT AL MÓN:

Cuáles son los países con más y menos hijos por mujer? - Mapas de El Orden Mundial - EOM

5. DINÀMIQUES DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA

Dades recollits del INE (institut internacional d’estadística), d’Espanya a 2020.

LA NATALITAT

 • A Espanya hi ha una baixa natalitat (7,15‰).
 • La taxa de fecunditat és baixa i no es compleix el relleu generacional de 2,1 fills/dona (1,18 a Espanya).
 • Edat mitjana de tindre el primer fill és molt alta, de 32,3 anys.

PER QUÈ?

 • Raons econòmiques.
 • No es necessiten fills per a treballar/no en volen.
 • Als 32 anys, les dones tenen menys fecunditat durant menys temps

LA MORTALITAT

 • A Espanya hi ha una baixa mortalitat (taxa de 1,38‰).
 • Alta esperança de vida, vivint més de 80 anys.
 • La mortalitat infantil és molt baixa: 2,6‰.

PER QUÈ?

 • Bones condicions higièniques, sanitàries i alimentàries.

DISMINUCIÓ POBLACIÓ ESPANYOLA

La població disminueix perquè el saldo migratori és negatiu (marxen més persones de les que arriben), encara que el creixement natural siga positiu.

EVOLUCIÓ ESPANYOLA

BOOM DEMOGRÀFIC

 • 2001-2006: arribada massiva d’immigració.
 • Augment població per immigracions.

CRISI 2008

 • 2008-2012: crisi.
 • Disminució de població per emigracions.

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ ESPANYOLA

 • Població envellida a partir del 12%, i Espanya supera el 18%.
 • El salari dels joves ha de pagar les pensions, l’atur… Si hi ha molta població envellida, amb aquest diners no s’arriba a pagar totes.
 • El desenvolupament del país fa que es necessite més formació i per tant es comence a treballar més tard.

Vocabulari


Operacions

Deja una respuesta