FiQ t.3: Formulació inorgànica (compostos binaris)

El contenido de esta entrada ha sido extraído de los siguientes archivos que he creado a partir de la información que he recibido:


0. Nombres d’oxidació / valències

El nombre d’oxidació o valència és la quantitat d’electrons que s’utilitzen per combinar-se amb altres elements i formar compostos.

Representació

La valència/nº d’oxidació d’un element correspon amb el subíndex de l’element que l’acompanya perquè s’inverteixen.

En el cas de l’esquerra, la valència del nitrogen és 3 i de l’oxígen, 2.

A més, s’ignora el signe (positiu/negatiu) de la valència quan es representen en xifra.

Simplificació

 • Sempre que es pot, les valències es simplifiquen (divideixen entre el mateix nombre).
 • Hi ha que atendre si està indicada la valència de l’element conegut per saber si ha hagut simplificació, ja que és important a l’hora d’escriure la nomenclatura de stock.

En el cas de l’esquerra, com l’oxígen sempre té valència -2, sabem que ha sigut simplificat (entre 2 perquè siga 1) i per això la valència que s’indica del sofre és 3 quan realment té 6.

Nombrar prefixos

Els prefixos indiquen la valència, així que hi ha que coneixer la manera de nombrar-los abans de conèixer la nomenclatura dels compostos binaris:

 • 2: di
 • 3: tri
 • 4: tetra
 • 5: penta
 • 6: hexa
 • 7: hepta

1. Òxids (val. = -2)

Els òxids sempre estàn formats per un metall (m) o no metall (n) i l’oxígen:

Al moment de nombrar-los, es lligen de dreta a esquerra

Nomenclatura de composició

Segueix la següent fòrmula: (prefix)-òxid + de + (prefix)-element.

Aquestos són alguns exemples:

 • CO2: diòxid de carboni
 • Li2O: òxid de diliti
 • Fe2O2: diòxid de diferro
 • SO3: triòxid de sofre
 • NaO: òxid de sodi

Nomenclatura de stock

Segueix la següent fòrmula: òxid + de + element(*nºd’oxidació).
*S’indica si té més d’un nombre d’oxidació
*S’escriu sense espai entre l’element i el nombre d’oxidació

Aquestos són alguns exemples:

 • CO2: òxid de carboni(IV)
 • Li2O: òxid de liti
 • Fe2O2: òxid de ferro(II)
 • SO3: òxid de sofre(VI)
 • NaO: òxid de sodi

2. Hidrurs (val. = -1)

Els hidrurs sempre estàn formats per un metall (m) i l’hidrògen o l’hidrògen i un no metall (n). Aquestos canvien l’ordre perquè en dissoldre’s amb aigua (H2O) es converten en ÀCIDS HIDRÀCIDS:

Com l’hidrògen sempre té valència 1, mai s’especificarà com un prefixe.

METALLS

Nomenclatura de composició

Segueix la següent fòrmula: (prefix)-hidrur + de + element.

Aquestos són alguns exemples (amb color blau la nomenclatura comú):

 • LiH: hidrur de liti
 • NaH: hidrur de sodi
 • CH4: tetrahidrur de carboni /metà
 • NH3: trihidrur de nitrògen /amoníac
 • BH3: trihidrur de bor /borà

Nomenclatura de stock

Segueix la següent fòrmula: hidrur + de + element(*nºd’oxidació).
*S’indica si té més d’un nombre d’oxidació
*S’escriu sense espai entre l’element i el nombre d’oxidació

Aquestos són alguns exemples:

 • LiH: hidrur de liti
 • NaH: hidrur de sodi
 • CH4: hidrur de carboni(IV)
 • NH3: hidrur de nitrògen(III)
 • BH3: hidrur de bor

NO METALLS

Nomenclatura de composició

Segueix la següent fòrmula: element-ur + de + (prefix)-hidrògen.

Aquestos són alguns exemples:

 • HF: fluorur d’hidrògen
 • HBr: bromur d’hidrògen
 • H2S: sulfur d’hidrògen (en el cas del sofre, l’arrel sempre és sulf-: sulfur, sulfhídric)
 • H2Se: selenur d’hidrògen

Nomenclatura tradicional

Segueix la següent fòrmula: àcid + element-hídric.

Aquestos són alguns exemples:

 • HF: àcid fluorhídric
 • HBr: àcid bromhídric
 • H2S: àcid sulfhídric
 • H2Se: àcid selenhídric

3. Sals binàries

Les sals binàries sempre es formen per un metall (m) a l’esquerra que aplica la seua valència positiva i un no metall (n) a la dreta que aplica la seua valència negativa.


Nomenclatura de composició

Segueix la següent fòrmula: (prefix)-element-ur + de + (prefix)-element.

Aquestos són alguns exemples:

 • NaCl: clorur de sodi
 • KCl: clorur de potassi
 • NaI: iodur de sodi
 • CaF2: difluorur de calci
 • MgCl2: diclorur de magnesi
 • FeS: sulfur de ferro

Nomenclatura de stock

Segueix la següent fòrmula: element-ur + de + element(*nºd’oxidació).
*S’indica si té més d’un nombre d’oxidació
*S’escriu sense espai entre l’element i el nombre d’oxidació

Aquestos són alguns exemples:

 • NaCl: clorur de sodi
 • KCl: clorur de potassi
 • NaI: iodur de sodi
 • CaF2: fluorur de calci
 • MgCl2: clorur de magnesi
 • FeS: sulfur de ferro(II)

4. Hidròxids (val. = -1)

Els hidròxids sempre es formen per un metall (m) i el conjunt d’oxígen i hidrògen (OH):

El conjunt OH s’indica entre parèntesis si el metall té una valència diferent a 1 (perquè s’ha d’especificar que no acompanya a l’hidrògen sinó al conjunt sencer)

Nomenclatura de composició

Segueix la següent fòrmula: (prefix)-hidròxid+ de + element.

Aquestos són alguns exemples:

 • NaOH: hidròxid de sodi
 • Ca(OH)2: dihidròxid de calci
 • Al(OH)3: trihidròxid d’alumini
 • Mg(OH)2: dihidròxid de magnesi
 • Fe(OH)3: trihidròxid de ferro

Nomenclatura de stock

Segueix la següent fòrmula: hidròxid + de + element(*nºd’oxidació).
*S’indica si té més d’un nombre d’oxidació
*S’escriu sense espai entre l’element i el nombre d’oxidació

Aquestos són alguns exemples:

 • NaOH: hidròxid de sodi
 • Ca(OH)2: hidròxid de calci
 • Al(OH)3: hidròxid d’alumini
 • Mg(OH)2: hidròxid de magnesi
 • Fe(OH)3: hidròxid de ferro(III)

5. Elements a conèixer

 • Metalls alcalins:
  • Liti Li +1
  • Sodi Na +1
  • Potassi K +1
  • Rubidi Rb +1
  • Cesi Cs +1
  • Franci Fr +1
 • Metalls alcalinoterris:
  • Beril·li Be +2
  • Magnesi Mg +2
  • Calci Ca +2
  • Estronci Sr +2
  • Bari Ba +2
  • Radi Ra +2
 • Metalls de transició + semimetalls:
  • Zinc Zn +2
  • Cadmi Cd +2
  • Alumini Al +3
  • Coure Cu +1, 2
  • Mercuri Hg +1, 2
  • Plata Ag +1, 3
  • Oro Au +1, 3
  • Ferro Fe +2, 3
  • Cobalt Co +2, 3
  • Níquel Ni +2, 3
  • Plom Pb +2, 4
  • Platí Pb +2, 4
  • Estany Sn +2, 4
  • Crom Cr +2, 3, 6
  • Manganés Mn +2, 3, 4, 6, 7
 • No metalls:
  • Hidrògen H +1
  • Fluor F -1
  • Oxígen O -2
  • Bor B +3
  • Silici Si +4
  • Sofre S -2, +4,6
  • Seleni Se -2, +4,6
  • Nitrògen N -3, +1,3,5
  • Fòsfor P -3, +3,5
  • Clor Cl -1, +1,3,5,7
  • Brom Br -1, +1,3,5,7
  • Iode I -1, +1,3,5,7
 • Gasos nobles:
  • Heli He 0
  • Neó Ne 0
  • Argó Ar 0
  • Criptó Kr 0
  • Xenó Xe 0
  • Radó Rn 0


Espere que us hagi agradat! Més entrades com aquesta en eva-arnau.es ;).

Deja una respuesta