Valenciano: la oración, sujeto, predicado, complemento directo indirecto circunstancial, acentuación (diptongos e hiatos), estructura del predicado, participio, la diéresis, palabras compuestas

¡Bienvenido a una nueva entrada! Todo el contenido que encontrarás aquí ha sido extraído de un PowerPoint que he creado en valenciano, lo dejo debajo para que puedas descargarlo:

Además, está el mismo contenido de forma on-line mediante Canva.·L’oració

Una oració sempre té un verb. A diferencia de les frases, que no en tenen.

Les oracions se formen per:

 • Subjecte, que pot aparèixer, ser elidit o no haver.
 • Predicat.

SUBJECTE

 • Sintagma nominal (SN).
 • Persona, animal o objecte del que parlem.

DET. +/ N +/ C.N

NUCLI: nom/pronom


Carme ruixava les plantes del jardí.


SUBJECTE ELIDIT

 • L’oració té subjecte però no apareix.

Hem de comprar més pomes. (S.E: nosaltres)


ORACIÓ IMPERSONAL

 • L’oració no té subjecte:
  • verb haver-hi.
  • verbs meteorológics.

Hi ha molts xiquets al parc. (oració impersonal: verb haver-hi)

Relació de concordància amb

PREDICAT

 • Sintagma verbal (SV).
 • Allò que es diu del subjecte

NUCLI --> VERB


Ferran i tu sembleu germans.


·TIPUS D’ORACIONS SEGONS LA QUANTITAT DE VERBS

SIMPLE
Algunes persones majors viuen a soles
Una única acció
COMPOSTA
Laura diu que no ganes d’eixir.
Més d’una acció

·TIPUS D’ORACIONS SEGONS L’ACTITUD DEL PARLANT

ENUNCIATIVESInformen sobre un fet.
-Afirmatives
-Negatives
INTERROGATIVESPregunten i porten sempre un signe d’interrogació.
EXCLAMATIVESExpressen opinions i emocions i porten sempre un signe d’exclamació.
IMPERATIVESExpressen ordres o precs.
DESIDERATIVESExpressen un desig.
DUBITATIVESExpressen un dubte.
NOTA:
———————————————————————————————————————————————–
|Interrogativa: què?
|Exclamativa: que!
———————————————————————————————————————————————–
| Sempre que expresse ORDRE és IMPERATIVA, encara que porte signe d’exclamació. |
———————————————————————————————————————————————–
| TANT DE BO = OJALÁ |
———————————————————————————————————————————————–

·TIPUS D’ORACIONS SEGONS EL TIPUS DE VERB

Atributives

Verb copulatiu + atribut +/- complements

VERB COPULATIU: ser, semblar, estar o parèixer.


Hui no sembles molt content.

O

Predicatives

Verbs predicatius + complement

VERBS PREDICATIUS: verbs no copulatius (tots menys ser, estar, semblar, parèixer).

 • COMPLEMENTS:
  • Complement directe (CD): què?
  • Complement indirecte (CI): qui? amb qui?
  • Complement circumstancial (CC):
   • lloc: on?
   • temps: quan?
   • instrument: amb què?
   • manera: com?

M’agraden molt aquestos pastissos.·TIPUS D’ORACIONS SEGONS EL TIPUS DE SUBJECTE

PERSONALS

Amb subjecte que apareix o no:

 • amb subjecte
 • amb subjecte elidit

O


IMPERSONALS

Sense subjecte:

 • verbs meteorològics
 • verb haver-hi

I

ACTIVES

El subjecte fa l’acció


Jo he comprat unes flors.

(subjecte / complement directe)


O


PASIVES

El complement agent és el que fa l’acció.


Unes flors han sigut comprades per mi.

(subjecte pacient / complement agent)

NOTA: el complement agent sempre comença per «per«.


·RESUM DE TIPUS D’ORACIONS:

TIPUS D’ORACIONS segons…
Quantitat de verbs
Actitud del parlant
Tipus de verbs
Tipus de subjecte:
-Personal/Impersonal
-Activa/Pasiva

·L’accentuació

AGUDES
Acabades en vocal, vocal+s, -en, -in
Síl·laba tònica en:
___ ___ ___
PLANES
NO acabades en vocal, vocal+s, -en, -in
Síl·laba tònica en:
___ ___ ___
ESDRÚIXOLES
SEMPRE
Síl·laba tònica en:
___ ___ ___

·ACCENTS OBERTS I TANCATS

OBERTTANCAT
ÀÁ–> oberta
ÈÉ–> oberta o tancada
ÌÍ–> tancada
ÒÓ–> oberta o tancada
ÙÚ–> tancada

——-NORMES———————————————————————————————-

 • È/Ó:
  • la majoria d’esdrúixoles: ingènua, memòria.
  • davant i/u (en contacte o no): dèbil, mòbil.
 • Ó:
  • la majoria d’agudes acabades en -o: camió
  • EXCEPCIONS:
   • això
   • allò
   • açò
   • però

·DIFTONGS I HIATS

DIFTONGS

 • DECREIXENTS:
A–>I/U
E–>I/U
I–>I/U
O–>I/U
U–>I/U
 • CREIXENTS

gua, güe, güi, guo, qua, qüe, qüi, quo

HIATS

Conjunt de vocals que no són diftongs.


·ALTRES NORMES D’ACCENTUACIÓ

MONOSÍL·LABESNormalment no s’accentuen
ACCENT DIACRÍTICPermet diferenciar paraules (bé/be)
ADVERBIS -MENTS’accentuen si l’adjectiu en femení a partir del qual s’ha format té accent gràfic (fàcil –> fàcilment)
PARAULES COMPOSTES·guionet: cada element conserva la tilde.
·juntes: s’accentua el segon terme si cal.
*l’accent diacrític es manté.

·Les paraules compostes

Les paraules compostes porten guionet si:

Hi ha un punt cardinal: nord-americà.
Numerals compostos per unir unitat-centena / decena-unitat: trenta-quatre
Onomatopeies i mots repetitius: xino-xano
Primer terme -vocal i segon -s, -r, -x: para-sol
Mot amb accent gràfic com primer element: despús-ahir

·DEFINICIONS

torcamansdrap de cuina usat per torcar-se les mans
bufanúvolspersona envanida (engreída)
trencanousferrmenta que serveix per obrir les nous
salvavidesfltoador o persona que vigila els banyistes
guardaboscsguarda forestal
aiguadentlicor obtingut de la destil·lació del vi
celobertpati interior d’una casa per il·luminar
panxacontentsatisfet
eixugavidreseixugaparabrisa / ferramenta per netejar els vidres
camagrocun tipus de bolet
altaveuaparell que amplifica el volum
bonaventurapredicció del futur a partir de les ratlles de les mans
malnomnom que es posa a algú pels seus defectes
migdiaentorn les dotze del dia
milhomeshome que pretén ser apte per a tot
bocamànegapart de la mànega per on ix la mà
ferrocarrilmitjà de transport
aiguaneuprecipitació en forma de neu i pluja
radionovel·lanovel·la que s’emet per ràdio
fotocòpiacòpia d’un document
guardabarrerapersona encarregada de posar les barreres quan passen trens
escura-xemeneiesalgú dedicat a netejar xemeneies
xino-xanotranquil·lament
llevatapsutensili que servix per llevar taps de les botelles
esclata-sangbolet que es consum
guarda-robaarmari on es guarda la roba
picasoquestipus de pardal
somiatruitespersona que s’il·lusiona fàcilment

·Estructura del predicat

PREDICAT NOMINAL

verb copulatiuatribut
COPULATIUS:
·ser
·estar
·semblar
·parèixer
·adjectiu
·sintagma nominal
·participi
·adverbi
·sintagma preposicional

El rellotge és bonic

PREDICAT NOMINAL

verb predicatiucomplement
PREDICATIUS:
·tots menys els copulatius
————————————————————-
-transitiu: amb C.D
intransitiu: sense C.D
·Directe: què?
·Indirecte: qui? a qui?
·Circumstancial: altres

L’ordinador no funciona.

(no: complement circumstancial de negació
funciona: verb predicatiu intransitiu)


·SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL

ATRIBUT:

 • determinat (article, demostratiu, possessiu)–> EL, LA, ELS, LES
  • Ell és el meu professor –> Ell el és –> Ell l’és
 • indeterminat o amb semblar, parèixer–> HO
  • Ell és professor –> Ell ho és

·Ús de l’apòstrof:
EL:
·sempre davant de vocal/h.
·no s’apostrofa amb i/u consonàntiques.
LA:
·sempre davant de vocal/h
·no s’apostrofa davant de paraules femenines que comencen per i/hi/u/hu àtones
·no s’apostrofa amb i/u consonàntiques


·El participi

 • El participi és una forma no personal (com l’infinitiu i el gerundi).
 • Pot funcionar:
  • com a verb en alguns temps compostos: haver+participi.
  • com a adjectiu.

1ª conjugació

-at (-ada)


explicatexplicada
marejatmarejada
passejatpassejada
trencattrencada
escoltatescoltada
repassatrepassada

2ª conjugació

-t (-ta), -s (-sa), -ut (-uda)


encèsencesa
cabutcabuda
dutduta
sabutsabuda
resoltresolta
vistvista

3ª conjugació

-it (-ida), -t (-ta), -s (-sa)


oferitoferida
omplitomplida
mortmorta
imprésimpresa
llegitllegida
partitpartida


·G / J / TG/ TJ

Escrivim G

-davant de les vocals e, i


 • gel
 • germà
 • girafa
 • àgil
 • pàgina

Escrivim J

-davant de les vocals a, o, u
-en els grups -jecc, -ject.
-en algunes paraules pel seu origen


 • jove
 • jardí
 • junta
 • juliol
 • jersei
 • Jesús
 • majestat


TG i TJ són dígrafs:
·no se separen en diferents síl·labes.
·s’escriuen en posició intervocàlica.
·trobats en les terminacions:
atge, -etge
atja, -etja, -itja

Escrivim TG

-davant de les vocals e, i


 • reciclatge
 • metge
 • paisatge
 • massatgista
 • garatge
 • peatge

Escrivim TJ

-davant de les vocals a, o, u


 • platja
 • pitjar
 • desitjar
 • jutjat
 • mitja


·La dièresi

POSEM DIÈRESI

 • Indicar que la u dels diftongs qüe, qüi, güe, güi s’ha de pronunciar.
 • Trencar el diftong.

bilingüe, freqüència, ungüent, ambigüitat, pingüí, aigüera, aqüeducte, aïllar, cafeína, eqüestre, reüll, llaüt, genuina, Lluïsa, creïlla, taüt, intraduïble, diürn, terraqüi

NO POSEM DIÈRESI

 • Quan la i o la u pot portar accent.
 • Infinitiu, gerundi, futur i condicional de les paraules acabades en –vocal +ir
 • En els sufixos -ista, -isme, -us, -um.
 • En els prefixos anti-, re-, co-, contra-, pre-

EXCEPCIÓ: reüll·Exercicis resolts

Para finalizar, dejo por aquí un archivo Pdf con toda la teoría y ejercicios prácticos resueltos:¡Espero que te haya gustado! Más entradas como esta en eva-arnau.es ;).

Deja una respuesta